Wzrost znaczenia wysokiej jakości opakowań do żywności w czasie pandemii – certyfikat BRC Packaging gwarancją bezpieczeństwa.

with Brak komentarzy
BRC

 

W obliczu pandemii COVID-19, czyli w warunkach zwiększonego narażenia na czynniki chorobotwórcze, ograniczonej mobilności, zmniejszonej dostępności do zasobów, czy nieuregulowanych zasad dotyczących zarządzania kryzysowego, bardziej niż kiedykolwiek ważne jest zapewnienie bezpiecznego i wydajnego łańcucha dostaw żywności.

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) utrzymuje, że prawdopodobieństwo zarażenia poprzez żywność, czy opakowanie jest niskie. Niektóre doniesienia naukowe mogą jednak wzbudzać niepokój wśród konsumentów, gdyż jednoznacznie nie rozwiano pojawiających się wątpliwości. 

Nie jest jeszcze potwierdzone, jak długo wirus przetrwa lub pozostaje wykrywalny na powierzchniach. Niektóre źródła sugerują, że może to być kilka godzin lub nawet kilka dni, zależnie od rodzaju powierzchni, temperatury i wilgotności środowiska. 

Bez względu na to, czy realne zagrożenie istnieje, czy nie, należy dołożyć wszelkich starań, aby w produkcji opakowań do żywności standardy sanitarne i higieniczne były zachowane. Chociaż obecne dowody wskazują, że w przypadku COVID-19 główna transmisja odbywa drogą kropelkową pomiędzy ludźmi, a nie poprzez przedmioty, dobra higiena żywności i opakowań jest tak samo ważna, jak w ochronie bezpieczeństwa pracowników, ponieważ nie tylko chroni przed nowym wirusem, ale także przed innymi wirusami, bakteriami, które łatwo przenoszą się przez żywność (np. norovirus i hepatitis A).

Zarządzanie zagrożeniami w produkcji żywności, czy w produkcji opakowań powinno być oparte na metodycznej analizie zagrożeń i ocenie ryzyka (np. HACCP, HARA, HARM, HARPC, itp.). 

Metody, o ile popularne i wykorzystywane przez zakłady produkujące żywność, w produkcji opakowań cały czas są niechętnie stosowane i wsparte niedostatecznymi kompetencjami w tym zakresie.  W produkcji żywności obserwuje się znacznie bardziej zaawansowane podejście, gdzie standardy bezpieczeństwa skoncentrowane są, z jednej strony na zapewnieniu bezpiecznych produktów, a z drugiej na bezpieczeństwie zdrowia pracowników. 

Zasady postępowania w tych aspektach, w przemyśle opakowaniowym, określają, oprócz wymagań regulacyjnych i  klientów, także dobrowolne schematy certyfikacji. Dotyczą bezpieczeństwa i jakości żywności i mogą być uznane na przykład przez  GFSI (Global Food Safety Initiative). 

Do takich standardów należy między innymi BRC Global Standard  for Packaging Material w. 6., który koncentruje się głównie na analizie zagrożeń i ocenie ryzyka związanego z zagrożeniami istotnymi dla bezpieczeństwa żywności.

Korzyści z posiadania certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem produktu, w czasach pandemii, uwydatniają się głównie w umiejętności reagowania na kryzysy, ponieważ wymagania narzucają posiadanie stosownych procedur. Elastyczne i szybkie postępowanie w nagłych przypadkach dają możliwość zapewnienia ciągłości działania, dostępności zasobów, czy płynności finansowej. 

Jakie elementy systemu, opartego na wymaganiach nowego wydania BRC dla opakowań do kontaktu z żywnością są pomocne w skutecznym zarządzaniu procesami?

 Tak się składa, że w znowelizowanej wersji 6 standardu BRC nastąpiło zrównanie wymagań sanitarnych dla wszystkich rodzajów opakowań, zarówno tych do bezpośredniego, jak i pośredniego kontaktu z żywnością. Zwiększa to zaufanie do certyfikowanych dostawców niezależnie od rodzaju opakowania, zwłaszcza w aspekcie higieny, tak ważnym w czasie pandemii.

 Możliwość certyfikacji w ramach audytów niezapowiedzianych jest gwarancją na utrzymywanie jednolitych standardów w całym czasie obowiązywania certyfikatu, jednak jest to stosowane, póki co, jedynie dobrowolnie. Ważnym aspektem, który w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem opakowań, pojawił się pierwszy raz jest rozwój kultury bezpieczeństwa produktów. Rozumie się przez to, między innymi, rzeczywiste i sumienne przestrzeganie procedur, w tym higienicznych i sanitarnych, zwiększanie świadomości pracowników w zakresie ich roli i wpływu na bezpieczeństwo żywności, zaangażowanie najwyższego kierownictwa w tworzenie i utrzymywanie zasad, itp. Przewrotnie, sytuacja epidemiczna może przyczynić się pośrednio do zwiększenia odpowiedzialności, poprzez przywiązywanie większej wagi do zasad higieny, rozdziału fizycznego, ostrożniejszego postępowania z produktem, itp. 

Jak w każdym systemie zarządzania, również i w BRC dla opakowań, dużą uwagę zwraca się na ciągłe doskonalenie. Sama konieczność przeglądu analizy zagrożeń i oceny ryzyka (HARA) po zaistnieniu incydentu, jest związane z szybszym i skuteczniejszym poradzeniem sobie z danymi problemami.  Działania korygujące i zapobiegawcze są natomiast motorem napędzającym, gwarantującym, że system będzie aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się okoliczności.

W zakresie certyfikacji, właściciele standardów, w tym BRC, opracowali także szczegółowe wytyczne dla utrzymania ciągłości ważności certyfikatu, opierając się na zasadzie zrównoważenia bezpieczeństwa pracowników i konsumentów. BRC oczekuje, że zakłady i jednostki certyfikujące będą postępować zgodnie z wszelkimi wytycznymi rządowymi obowiązującymi dla danego regionu lub kraju. 

Tam, gdzie występują utrudnienia w dostępności, spowodowanej stanem zdrowia pracowników, czy wyłączeniem na czas pandemii zakładu z produkcji, w ruchu lądowym i powietrznym, w zapewnieniu kompetentnych auditorów, nie ma szansy przeprowadzenia bezpośredniego auditu. Na tę okoliczność BRC przewiduje możliwość przedłużenia ważności certyfikatu do 6 miesięcy. 

Odbywa się to na podstawie oceny ryzyka, którą przeprowadza jednostka certyfikująca, przeglądu procedur wprowadzonych w zakładzie dla kryzysu Covid-19, a także oceny skuteczności wdrażania opracowanych planów reagowania kryzysowego.

W sytuacji niepewności, kiedy nikt nie jest w stanie przewidzieć kiedy wrócimy do normalnego funkcjonowania oraz czy nie będziemy zmuszeni wkrótce zmierzyć się drugą falą zagrożenia, ważne jest aby systemowo przygotować się i wdrożyć plany działania. Pomagają w tym na pewno znormalizowane systemy zarządzania, które wspierają logiką, metodyką i wymuszają ciągłe doskonalenie.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zostaw Komentarz